1. Đối tượng tham gia: Những người có sự ứng dụng kiến thức và kỹ năng cần thiết để là một nhân lực CNTT tiên tiến và những người đã thiết lập hướng đi riêng của họ như là một nhân lực CNTT bậc cao.

2. Yêu cầu: Có khả năng tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược cơ bản hoặc thực hiện các giải pháp CNTT, sản phẩm hoặc dịch vụ và thực hiện một trong các hoạt động độc lập sau đây: 

  • Đưa ra chiến lược sử dụng CNTT để đối mặt với các vấn đề mà người tiêu dùng (quản lý công ty, hệ thống xã hội) phải đổi mặt.
  • Xây dựng một hệ thống có độ tin cậy cao thông qua việc thiết kế và phát triển hệ thống hoặc thông qua kết hợp tối ưu (tích hợp) những sản phẩm chung. Đồng thời nhận ra các dịch vụ hoạt động ổn định của hệ thống

3. Thời gian sát hạch:

  • Mỗi năm có 01 đợt thi vào tháng Mười hàng năm
  • Làm hai bài thi buổi sáng và buổi chiều, thời gian làm bài:  2h30 phút mỗi buổi.

4. Cấu trúc đề thi:

  • Đề buổi sáng: Đánh giá kiến thức cơ sở bao gồm 80 câu hỏi ngắn, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, chỉ 1 lựa chọn đúng.
  • Đề thi buổi chiều: Đánh giá kỹ năng bao gồm 7 câu hỏi dài, mỗi câu gồm một số câu hỏi con, điểm của mỗi câu hỏi khác nhau. Câu 1: bắt buộc; 20điểm/câu, từ câu 2 đến câu 7: chọn 5 câu; 16 điểm mỗi câu.

5. Cách thức chấm điểm và đánh giá: Bài thi buổi sáng và buổi chiều được đánh giá riêng biệt.

  • Buổi sáng: Các câu hỏi của bài thi buổi sáng có điểm như nhau:1.25 điểm/câu. Điều kiện đỗ bài buổi sáng: trả lời đúng 48 câu (tương đương với 60 điểm).
  • Buổi chiều: điều kiện đỗ: có tổng điểm phần buổi chiều là 60 điểm.
  • Điều kiện xét đỗ là có điểm buổi sáng và điểm buổi chiều đều được từ 60 điểm chở lên.
  • Điều kiện bảo lưu: Có điểm buổi sáng từ 60 điểm chở lên.

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577