VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • 12/2009/QĐ-TTg
  Quyết định 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

  05/02/2009 | 4716 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 84/2008/QĐ-TTg
  Quyết định 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  23/07/2008 | 4759 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 42/2008/QĐ-BTC
  Quyết định 42/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  23/07/2008 | 2785 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 770/QĐ-TTg
  Quyết định 770/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

  23/07/2008 | 3053 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 32/2008/QĐ-BTC
  Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày29/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

  23/07/2008 | 3316 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 1248/2007/QĐ-BKH
  Quyết định 1248/2007/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 - 2010

  23/07/2008 | 2787 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 20/2007/QĐ-BKHCN
  Quyết định 20/2007/QĐ-BKHCN ngày 18/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ một số hoạt động của nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

  21/07/2008 | 1534 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 19/2007/QĐ-BKHCN
  Quyết định 19/2007/QĐ-BKHCN ngày 18/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

  21/07/2008 | 1545 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 14/2008/QĐ-TTg
  Quyết định 14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”

  21/07/2008 | 2776 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 03/2008/QĐ-BKHCN
  Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN ngày 19/03/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

  21/07/2008 | 1550 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X