VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • Quyết định 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/04/2017
  Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  17/05/2017 | 227 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 87/QĐ-CNCHL
  Quyết định 87/QĐ-CNCHL ngày 20/04/2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hanhg Quy trình tuyển chọn và đánh giá doanh nghiệp ươm tạo tại Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

  04/06/2015 | 723 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 2457/QĐ-TTg
  Quyết định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Chính phủ về  phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2010

  12/01/2011 | 5905 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 55/2010/QĐ-TTg
  Quyết định 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/09/2010 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp Công nghệ cao.

  20/09/2010 | 4556 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 49/2010/QĐ-TTg
  Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 của Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phầm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

  06/08/2010 | 4536 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 97/2009/QĐ-TTg
  Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 của Chính phủ Quy định về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ .

  06/08/2009 | 4676 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 98/2009/QĐ/TTg
  Quyết định 98/2001/QĐ-TTg ngày 27/07/2009 của Chính phủ Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

  04/08/2009 | 4414 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 50/2009/QĐ-TTg
  Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/04/200p của Chính phủ về Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”  

  20/04/2009 | 5089 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 16/2009/QĐ-TTg
  Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

  05/02/2009 | 4303 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 14/2009/QĐ-TTg
  Quyết định 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

  05/02/2009 | 4425 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Với doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ có ý tưởng và tiếp thị là chưa đủ. Sự thành công của một...

Startup nếu thiếu tầm nhìn sẽ dễ dàng thất bại. Một nhà lãnh đạo giỏi phải là người có tầm...
X