Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Để thống nhất về nội dung đảm bảo theo quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, xuất bản, đồng thời nhằm đảo bảo chất lượng hồ sơ của các nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (VPCT) thực hiện đăng tải mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Bản đồ hành chính Việt Nam

VPCT khuyến nghị tới các tổ chức, đơn vị chủ trì, các cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN sử dụng mẫu bản đồ này trong trường hợp cần phải thể hiện bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các tài liệu thuộc nhiệm vụ khoa học đang và sẽ triển khai.

Tải mẫu bản đồ: Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguồn: vpct.gov.vn

TIN TỨC SƯU TẦM

Quá trình tung ra sản phẩm mới có thể là khoảng thời gian thú vị cho bất kì công ty...

Các dự án chính là cơ chế phản ánh chiến lược kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh và cải...
X