Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh nghiệp công nghệ cao được ưu đãi gì so với doanh nghiệp khác?


Trước đây, theo quy định của Điều 18, Luật Công nghệ cao, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, để được ưu đãi như một doanh nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp phải chi 1% tổng doanh thu và 5% tổng lao động dành cho công tác nghiên cứu và phát triển. Chính vì vậy, khi sửa đổi Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sửa đổi Điều 18 Luật Công nghệ cao ngay tại Luật Đầu tư năm 2014. Việc Chính phủ ban hành Quyết định về các Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao để hướng dẫn thực thi Luật Đầu tư. Với quyết định mới, các tỷ lệ liên quan đến doanh thu và lao động dành cho công tác nghiên cứu và phát triển đã giảm một nửa so với quy định trước đây tại Điều 18 Luật Công nghệ cao. Điều này cũng được cho là tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp các rào cản đối với khuyến khích đầu tư vào công nghệ cao đã được tháo gỡ.

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  Quyết định 19/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b điều 75 Luật Đầu tư, đồng thời đáp ứng 3 tiêu chí sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Thứ hai, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

Thứ ba, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5% số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn trên 100 tỷ đông và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người.

 

Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Quyết định 19/2015/QĐ-TTG cũng quy định các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 mà chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: luatduonggia.vn

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X